Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na washgoodlooking@gmail.com
Administratorem Państwa danych jest Zakład Usługowy Niciak Spółka Cywilna z siedzibą ul. 21 Stycznia 233 42-460 Przeczyce, NIP 6491279137, REGON 273821343 zwany także Good Looking CAR.


Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.


Administrator danych osobowych dokładają szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.


Zakład Usługowy Niciak udostępnia adres mail oraz numer telefonu pod którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych washgoodlooking@gmail.com

Zakład Usługowy Niciak wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach.


Zakład Usługowy Niciak dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych,
USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO
7.1 przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
7.2 zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
7.3 adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
7.4 prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
7.5 przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
7.6 przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).


8. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Zakład Usługowy Niciak danych, jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi otrzymywanie komunikacji marketingowej.


9. W przypadku złożenia zamówienia na usługę, którego sprzedawcą jest Zakład Usługowy Niciak dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury, paragonu imiennego ), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach Zakład Usługowy Niciak jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

10. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Zakład Usługowy Niciak lub użytkownik może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

11. Zakład Usługowy Niciak zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.


13. Zakład Usługowy Niciak nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.


14. Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Zakład Usługowy Niciak gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”- (tłumaczone czasem jako plik cookie, w skrócie cookie, również ciasteczko) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną

15. Każdy użytkownik ma prawo do:
– uzyskania informacji o jej danych osobowych,
– prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
– prawo do usunięcia danych
– prawo do ograniczenia danych
– prawo do przeniesienia danych
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego

16. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe, ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia poprzez wysłanie stosownej do nas informacji na adres podany w formularzu kontaktowym.


17. Zakład Usługowy Niciak oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom.


18. Dane mogą zostać udostępnione na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

29. Dane mogą zostać użyte do remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;